İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

2023 Yılı Doğal Kaynak İçme Suyu ve Plastik Bardak Alımı Yapılacaktır

2023 YILI İÇİN DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK ALIMI

PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI


2023 YILI İÇİN DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1416000

1-İdarenin

a) Adı : PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 4448180 - 2165851495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 YILI İÇİN DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU VE PLASTİK BARDAK ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 27.000 Adet 19 Litre Damacana Doğal Kaynak İçme Suyu, 15.000 Koli 200 ml Bardak Doğal Kaynak İçme Suyu, 3.000 Paket 0.25 Lt Pet Şişe su, 18.000 Paket 0.50 Lt Pet Şişe Su ve 15.000 Paket 180 cc Şeffaf Bardak Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Pendik İlçesi

ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi; 01.02.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) olmak üzeredir.

d) İşe başlama tarihi : 01.02.2023

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.01.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Üretici firmaya Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş “Doğal Kaynak Suyu” ve ya “Doğal Mineralli Kaynak Suyu” İşletme ruhsatının aslı ve/veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter tasdikli sureti ihale teklif zarfında verilecektir. İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılmış “Kaynak Suyu Analiz Raporu" yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

En avantajlı teklif sahibi istekliden ve en avantajlı 2. teklif sahibi istekliden teklif ettikleri 19 litrelik su için 1 damacana (19 Litre), 200 ml’lik bardak su için 1 koli (60*200 ml) bardak su, 0.25 Lt Pet şişe su için 1 Paket (1*12 adet 0.25 lt) ve 0.50 Lt Pet şişe su için 1 Paket (1*12 adet 0.50 lt) ve 180 cc Şeffaf Plastik Bardak 1 paket(1*100 adet/paket) belirtilen miktarda numune istenecektir. 

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İhaleye katılan istekliler teklif ettikleri ürünlerin marka ve üretici firma bilgisini yeterlilik bilgileri tablosunda belirtecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve veya özel sektöre gerçekleştirilmiş "Su satışı işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


27 Aralık 2022