İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

GÖREVLER

 - Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.

 - Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

 - Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 - Pendik Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.

 - Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.

 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerinin hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.

 - Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 - Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 - Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.

 - Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Pendik Belediyesi resmi web sitesinde (www.pendik.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

 - 2981 sayılı Kanuna göre tapu vermek.

 - 775 sayılı Kanuna göre arsa ve daire tahsisini yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesine göre iş ve işlemleri yürütmek.

 - Gecekondu tasfiyesi işlemini yapmak.

 - 4706 sayılı Kanuna göre Hazine’den Belediye’ye taşınmaz devri işlemlerini yapmak.

 - Vatandaşlardan gelen dilekçeleri cevaplandırmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca Belediye’ye ait taşınmazların kamu kurumlarına devir işlemlerini yapmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemini yapmak.

 - Yol fazlası alanların, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi uyarınca satılmasını sağlamak.

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre ihale ile taşınmazların satışını yapmak.

 - Kamuya ait taşınmazların tevhid, ifraz, ihdas ve terk işlemlerini yapmak.

 - Belediye’ye taşınmaz bağışı ile ilgili işlemleri yapmak.

 - Belediyenin gayrimenkul envanterlerini tutmak.

 - Riskli yapılarla ilgili tespit, tahliye, yıkım ve yeniden inşa ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, tüm iş sürecini yürütmek ve takibini yapmak.

 - Riskli yapılarla ilgili 6306 Sayılı Kanun kapsamında kira yardımları işlemlerini yürütmek.

 - Riskli alanlardaki riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin kısıtlanmasına yönelik gerekli yazışmaları yapmak.

 - Riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm veya gelişim proje alanlardaki uygulamalarda ortaya çıkacak davalar ile ilgili süreci yönetmek.

 - Belediye bütçesinde tahsis edilen ödeneği kullanmak.

 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 6306 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalarda kullanılmak üzere dönüşüm projeleri özel hesabından Belediye’ye aktarılacak kaynağın yönetim ve harcamasını yapmak.

 - Belediye gayrimenkullerinin yönetimini yapmak, gayrimenkul geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, plan ve uygulamayı yapmak veya yaptırmak, bu amaçla değerleme yaptırmak için gerekli hizmetleri satın almak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca belediyemize ait taşınmazların takas (trampa), satış, satın alma, irtifak hakkı vb. işlemlerini yürütmek.

 - 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi uyarınca belediyemiz hisselerinin satışlarını ve ihdas sonucu oluşan taşınmazların satış işlemlerini yürütmek.

 - Belediyemize ait taşınmaz mülklerle ilgili başta mahkemeler olmak üzere diğer kurum ve 3.şahıslar nezdinde gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek.

 - Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili olarak açılmış başta kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, izale-i şuyu ve tapu iptal tescil davalarını koordinatör müdürlük sıfatıyla takip etmek, bu kapsamda gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek.

 -Belediyenin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki işlemlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

 

Adres Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik Belediyesi Ana Bina Kat: 4 - 34890

Telefon 444 81 80-2351

Faks 0216 585 14 74


CÜNEYT ÖZÇELİK
Müdür
cozcelik[et]pendik.bel.tr
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Şehir ve Bölge Plancısı Mezunu
1985, Trabzon Doğumlu
Tel: 444 81 80 / 1354

SADIK KOTAN
Hukuk Koordinatörü
skotan[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1203

AHMET EMİL
Gecekondu ve Sosyal Konutlar Bölüm Sorumlusu
aemil[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1352

FATİH GÜNAY
Emlak Yönetim Birim Sorumlusu
fgunay[et]pendik.bel.tr
Tel: 444 81 80 / 1351