İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

Eğitim Amaçlı Model Uçak Sahasının Kiraya Verilmesi İhale İlanı

EĞİTİM AMAÇLI MODEL UÇAK SAHASININ KİRAYA VERİLMESİ ŞARTNAMESİ

1. İhale:

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından; aşağıda belirtilen taşınmaz eğitim amaçlı Model Uçak Sahası olarak kullanılmak üzere, 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. İhale “Batı Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:11 / PENDİK” adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.

2. İhalesi Yapılacak Yer:

Kurna 3 pafta 75 parsel sayılı 28.200 m² alanlı taşınmazın 18.000 m² lik kısmı.

3. Şartname:

Şartname bedeli 250,00.- (İkiyüzelli) TL olup, şartname ücreti Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra tahsildar alındı belgesi ile Pendik Belediyesi Tesisler Müdürlüğü Tahsis Biriminden ( Yayalar Mahallesi Ankara Caddesi No:177 Pendik/İSTANBUL) temin edilebilir.

4. İhaleden Vazgeçme:

İdare, ihale gününe kadar ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

5. İhale Bilgileri:

Muhammen Bedel (Yıllık) : 21.000,00 – (Yirmibirbin) TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı: 630,00- (Altıyüzotuz) TL (Yıllık muhammen bedelin %3’ü)

Kesin Teminatı:İhale kesinleştikten sonra ihale bedeli üzerinden % 6 nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

İhale Tarihi: 25/12/2018 Saat: 10:00

6. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

   8.1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

   8.1.1. İkametgâh belgesi,

   8.1.2. Nüfus cüzdan sureti,

   8.1.3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

   8.1.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   8.1.5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

   8.1.6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

   8.2. TÜZEL KİŞİLERDEN:

   8.2.1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

   8.2.2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

   8.2.3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

   8.2.4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

   8.2.5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

   8.3. ORTAK GİRİŞİMDEN:

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

7. Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler:

   9.1. Tedavüldeki Türk Parası,

   9.2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

   9.3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

8. Teminatların teslim yeri:

Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.

9. Tekliflerin Verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.


07 Aralık 2018