İçerik Yükleniyor... Lütfen Bekleyiniz

2019 Yılı Muhtelif Mefruşat Malzeme Alımı İhale İlanı

2019 YILI MUHTELİF MEFRUŞAT MALZEMELERİ ALIMI

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI2019 YILI MUHTELİF MEFRUŞAT MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

 :

2019/20671

1 - İdarenin

   a) Adresi

 : 

Batı Mah.23 Nisan Cad.No:11 P.K.34890 PENDİK İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL

 b) Telefon ve faks numarası

 : 

2165851100 - 2165851435

 c) Elektronik Posta Adresi

 : 

destekhizmetleri@pendik.bel.tr

 ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 : 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2 - İhale konusu malın

 a) Niteliği, türü ve miktarı

 : 

18 KALEM MEFRUŞAT MALZEMELERİ ALIMI MAL
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 b) Teslim yeri

 : 

Pendik İlçesi

 c) Teslim tarihi

 : 

İşe başlama tarihi 01/03/2019; işi bitirme tarihi 31/12/2019 dir.


3 - İhalenin

 a) Yapılacağı yer

 : 

Pendik Belediyesi Batı Mah.23 Nisan Cad. No:11 P.K. 34890

 b) Tarihi ve saati

 : 

15.02.2019 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile

tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler 17 tanesi NUMUNE ve 1 tanesi de ÜRÜN KATALOĞU olmak üzere toplam 18 kalem ürünün her birini ambalaj, miktar ve birimi aşağıda EK-1 Tablo ’da belirtildiği üzere tutanak karşılığında idareye teslim edecek olup, idarece uygun görülmesi halinde kabul edilecektir. Yüklenici tarafından numunelerin teslimatı ihale tarihinden ve saatinden önce gerçekleştirilecektir. Numunesi teslim edilmeyen ya da eksik teslim edilen malzemeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler ile ürün kataloglarının teslim edileceği adres; Pendik Belediyesi, Ek Hizmet Binası, Tesisler Müdürlüğü, Yayalar Mah. Ankara Cad. No:177 Pendik/İSTANBUL’dur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 


01 Şubat 2019